Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine:

Enne õppimise algust peate tasuma kursuse eest. Teil on võimalus tasuda kursuse eest osaliselt (esimene osa enne kursuse algust ning ülejäänud kursuse keskel) või tasuda kursuse eest täies mahus. On võimalus maksta kohapeal sularahas või ülekandega.

Õpilased, kes on Töötukassa poolt kursusele suunatud, saavad maksevabastuse.

Õppetasu tagastamise tingimused: 

  1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (libedasoit@gmail.com).
  2. Koolitusest loobumise teatamisel rohkem kui 72 tundi enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
  3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 72 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
  4. Juhul kui koolitus on tühistatud autokooli poolt ükskõik mis põhjusel, siis tagastatakse 100% õppetasust.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardile

ning lähtudes Liiklusseadusest ja MKMi määrusest nr. 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi

ettevalmistamise õppekavad„. Õppekava lähtub sihtgrupi

vajadusest ning on õpiväljundipõhine. Õppekavaga saab tutvuda dokumendi lõpus lingi kaudu.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Kursused viivad läbi koolitajad, kellel on vastav haridus ning kogemus antud valdkonnas. Koolitajatel on suur kogemus täiskasvanute koolitamisel. Meie instruktorid läbivad pidevalt täiendkoolitusi. Koolitajate töö kvaliteedi hindamine on õpilaste poolt saadud tagasiside põhjal. Meie koolitajad.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Meie autokooli teooriaõpe toimub kaasaegsetes hästi varustatud ruumides. Antud klassides on olemas kõik tingimused õppimiseks nii noortele kui ka täiskasvanutele. Praktiline õpe toimub kaasaegsetel sõidukitel. Klassiruumid, õppevarustus, õppematerjalid vastavad kõikide keskkonnanõuete ning ohutustehnika nõuetele.

Tagasiside kogumise kord: 

Selleks, et pidevat täiendada õppeprotsessi ning muuta seda kõikidele õpilastele sobilikuks, meie õpetajad koguvad õpilaste tagasisidet nii kõnes kui ka kirjalikult. Oma tagasisidet võite jätta meie koduleheküljel, või kirjutada e-mail. Õpilaste tagasiside analüüsitakse koos koolitajatega ning kogutud info põhjal tehakse õppekavas muudatusi, et hoida ja tõsta koolitamise kvaliteedi.

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Õppijate täienduskoolituselt väljaarvamise tingimused on:

  • jäme konflikt pedagoogidega
  • dokumentide mitteõigeaegne esitamine
  • talle esitatud arve maksmata jätmine
  • ilmumine kooli ebakaines olekus

Igat juhtumist vaatab autokool läbi üksikjuhtumi põhiselt.

KANTSLERI KÄSKKIRI

Tegevuslubade andmine mootorsõidukijuhtide koolitamiseks Liiklusseaduse § 113 lõike 1 alusel: 3.09.2020 nr 1.1-3/20/215

Tuginedes Maanteeameti 1. septembri 2020. a eelhaldusaktile annan tegevusloa Lõppastme koolitus OÜ-le (registrikood 14942183) mootorsõidukijuhi õppe läbiviimiseks B-kategoorias.

Õppekava